DAFTAR PENERIMA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

NO NAMA RT RW JENIS BANTUAN
1 NUR AFNI OKTAFIA 1 1 PKH
2 HENI WAHYUNINGRUM 1 1 PKH
3 SITI RAHMAWATI 1 1 PKH
4 MASRIAH 1 1 PKH
5 SITI RUMIYATUN 2 1 PKH
6 SUMIATI 2 1 PKH
7 ISTIANAH 2 1 PKH
8 DASMINAH 2 1 PKH
9 SUGIYATI 2 1 PKH
10 KARISEM 2 1 PKH
11 MUSLIMAH 2 1 PKH
12 TASMIRAH 2 1 PKH
13 LESTARI 3 1 PKH
14 MAHSUNAH 3 1 PKH
15 IKA WIJAYANTI 3 1 PKH
16 SUMINAH 3 1 PKH
17 MUNAFIATUL LAILIYAH 3 1 PKH
18 KARYATI 3 1 PKH
19 SITI NGAISAH 3 1 PKH
20 SITI SUTILAH 4 1 PKH
21 KOBSAH 1 2 PKH
22 NURUL FADHILAH 2 2 PKH
23 SITI MARYAMAH 2 2 PKH
24 KHAMDANAH 2 2 PKH
25 PURJANJI 3 2 PKH
26 WAHYU EKA NUR AFIFAH 3 2 PKH
27 SRI WIDAYANI 3 2 PKH
28 SUHARNI 3 2 PKH
29 MUZAENAH 3 2 PKH
30 SARIYEM 3 2 PKH
31 JAMINAH 3 2 PKH
32 MUNAPIAH 3 2 PKH
33 RUBAEAH 4 2 PKH
34 SETIYOWATI 4 2 PKH
35 DEWI SUKESI 4 2 PKH
36 SANTINI 4 2 PKH
37 SITI NURUL QOMARIYAH 5 2 PKH
38 ERMA WIJAYANTI 5 2 PKH
39 MUH KAMSARI 6 2 PKH
40 JUMROTUN 6 2 PKH
41 MURTINAH 6 2 PKH
42 WAYAN IIP APRILYANI 6 2 PKH
43 PASMI 6 2 PKH
44 SITI KHASANAH 6 2 PKH
45 SARAH 6 2 PKH
46 SUWANTI 6 2 PKH
47 SUDARTI 7 2 PKH
48 SITI SUWARSIH 7 2 PKH
49 SITI ISMIYATUL KHOIRIYAH 7 2 PKH
50 SUMINAH 8 2 PKH
51 TURYATI 7 3 PKH
52 DARWATI 7 3 PKH
53 WAGIMIN 7 3 PKH
54 WARTI 7 3 PKH
55 LATIMAH 1 3 PKH
56 SITI WARSIDAH 1 3 PKH
57 ANIS KRISTIANA 2 3 PKH
58 RUBIAH 2 3 PKH
59 TANTININGSIH 3 3 PKH
60 WURYATI 3 3 PKH
61 NGATEMAN 3 3 PKH
62 SUBAKIR 3 3 PKH
63 PATEMI 4 3 PKH
64 NIKMAH 4 3 PKH
65 RUKOYAH 4 3 PKH
66 MASRIAH 5 3 PKH
67 JUMINAH 1 4 PKH
68 SUMARCIK 1 4 PKH
69 SUNDARTI 1 4 PKH
70 ANAMAH 1 4 PKH
71 SUTINAH 1 4 PKH
72 MAT YUDI 1 4 PKH
73 JURIYAH 2 4 PKH
74 MARYATI 2 4 PKH
75 DWI ASTUTIK 2 4 PKH
76 SAPUAH 2 4 PKH
77 KAMSIPAH 2 4 PKH
78 ADARMI 2 4 PKH
79 SUPARMI 2 4 PKH
80 KARSITI 3 4 PKH
81 INDARYANI 4 4 PKH
82 FADLILAH 4 4 PKH
83 MASRIPAH 4 4 PKH
84 UMI ZULAIDAH 4 4 PKH
85 SUDARTI 5 4 PKH
86 SITI MAHMUDAH 5 4 PKH
87 UMI KULSUM 5 4 PKH
88 UMI ZUMROTUN 5 4 PKH
89 MARPUAH 5 4 PKH
90 ANIK KOMSAH 5 4 PKH
91 SURATI 5 4 PKH
92 NUR AINI HIDAYATI 1 5 PKH
93 SUPRIYATI 1 5 PKH
94 KHOTIMAH 1 5 PKH
95 MARMI 1 5 PKH
96 ZULAEKHAH 2 5 PKH
97 SRIYATI 2 5 PKH
98 TUMIRAH 2 5 PKH
99 SULIMAH 2 5 PKH
100 MUNAWAR 2 5 PKH
101 MUSRIPAH 3 5 PKH
102 SAROPAH 3 5 PKH
103 MASRIAH 3 5 PKH
104 MARKISAH 3 5 PKH
105 SUPIYATUN 4 5 PKH
106 ISTIQOMAH 4 5 PKH
107 KASMINAH 4 5 PKH
108 MARPOAH 4 5 PKH
109 SULIMAH 4 5 PKH
110 SUDJIAH 4 5 PKH
111 SITI SUYATMI 4 5 PKH
112 PURWATI 4 5 PKH
113 NGAISAH 4 5 PKH
114 SUDARTI 4 5 PKH
115 SITI SUPRIYATI 4 5 PKH
116 SITI KOMLAH 4 5 PKH
117 DAISAH 4 5 PKH
118 PAYATI 5 5 PKH
119 SITI MARJANAH 5 5 PKH
120 JASEMI 5 5 PKH
121 SUPIYAH 5 5 PKH
122 JURIYAH 5 5 PKH
123 SALAMIN 5 5 PKH

Update : 9/5/2020