DAFTAR KPM BLT BBM, BPNT DAN PKH

NO NAMA  NOMINAL ALAMAT
1 NURIYAH  Rp  1.350.000,00 DUSUN BATUR RW 001 RT 001
2 MASTURAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 001
3 SULASIH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
4 NUR AFNI OKTAFIA  Rp  2.150.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
5 MUNAFIATUL LAILIYAH  Rp  1.775.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
6 SUTIJAH  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
7 WAKINI  Rp  1.500.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 001 RT 001
8 HARTINI  Rp  2.025.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 001
9 IKA WIJAYANTI  Rp  1.875.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
10 RODIYAH  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 001
11 RUSMI  Rp  1.400.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
12 HENY WAHYUNINGRUM  Rp  1.350.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
13 MASRIAH  Rp  1.125.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
14 SUTIAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 001 RT 001
15 MUGIANTI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
16 SUPARTI  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
17 MUNTOISAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
18 MARYATUN  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
19 KHOIROTUN  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 001
20 MAUDHUATUN  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 001
21 MUALIMAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
22 SULIPAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
23 SUDARTI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 001
24 NUR KHOTIMAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 001
25 MASRIPAH  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 001
26 NOOR WIDAYATI  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 001
27 SITI MUSTAGHFIROH  Rp  1.775.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
28 MUHTARONAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
29 SUMIATI  Rp  1.275.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
30 MASMINAH  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
31 KHOTIMATUS SA’ADAH  Rp  2.025.000,00 DUSUN BATUR RW 001 RT 002
32 KARISEM  Rp  1.775.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
33 SUGIATI  Rp  2.100.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
34 SITI RUMIYATUN  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
35 TASMIRAH  Rp  2.100.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
36 MUZAYANAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
37 MUARIFAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
38 MUNAFIAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 001 RT 002
39 SUMIAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
40 AGUS MUFID  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
41 MUSLIMAH  Rp  2.100.000,00 DUSUN BATUR RW 001 RT 002
42 DASMINAH  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
43 SULAEMAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 002
44 KASWATI  Rp  1.500.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 001 RT 003
45 WAKHID  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 003
46 KARYATI  Rp  1.775.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 003
47 UUD DAIYAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 003
48 ASMANAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 003
49 NGATENI  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 003
50 LESTARI  Rp  2.475.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 003
51 SITI MUFAROKHAH  Rp  1.275.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 003
52 RIA FATMAWATI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 003
53 MUZAINATUN  Rp  1.400.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 001 RT 003
54 MAFTUKHAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 003
55 SITI NUR INAYATI  Rp  1.875.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 003
56 MUYASAROH  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 003
57 PURJANJI  Rp  1.125.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 001 RT 003
58 SITI NGAISAH  Rp  1.725.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 003
59 KHAMIDAH  Rp  1.400.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 003
60 SUHARTINI  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 004
61 SRI MURNIATI  Rp  1.500.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 001 RT 004
62 SARMOAH  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 004
63 SUPAMI  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 004
64 KONILAH  Rp  1.875.000,00 BATUR RW 001 RT 004
65 MASPUAH  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 004
66 SUTIMAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN BATUR AGUNG RW 001 RT 004
67 IDA NOPININGSIH  Rp  2.025.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 004
68 NURJANAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 004
69 MUZAROH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 004
70 ANAMAH  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 004
71 KHASANAH  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 004
72 MUNISAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 001 RT 004
73 NUR SHOLIKAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 004
74 NUR HIDAYAH  Rp  1.775.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 004
75 SITI SUMARYANTI  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 004
76 QOTAMAH  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 004
77 MARSIDAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 001 RT 004
78 ABDUL MUKTI  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 001 RT 004
79 YASMAN  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 001
80 MUKINI  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 001
81 WAHYUNI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 001
82 MURSINAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 001
83 SITI MUFAROSAH  Rp  1.275.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 001
84 KASMONAH  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 001
85 MUSAROFAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 001
86 KOBESAH  Rp  1.275.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 001
87 MURSIDAH  Rp      900.000,00 BATUR RW 002 RT 001
88 MASAMAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 002 RT 001
89 SURATEMI  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 002
90 KAMRONAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 002
91 SITI TRI ASTUTIK PUTRI  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 002
92 WAKINAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 002
93 MUZAYIAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 002
94 KHAMDANAH  Rp  1.275.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 002
95 NUR RIF’ AH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 002
96 SUHARTI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 002
97 SUHARTATIK  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 002
98 SUHARTONO  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 002
99 MUJI NIKMAH  Rp  1.775.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
100 SITI KHOTIJAH  Rp  1.625.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
101 SULIMAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR AGUNG RW 002 RT 003
102 JAMINAH  Rp  2.100.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 003
103 WAHYU EKA NUR AFIFAH  Rp  1.650.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 003
104 JASMI  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
105 SARIYEM  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 003
106 MARYAMAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 002 RT 003
107 SITI KHAYATUN  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 003
108 SUHARSIH  Rp  1.725.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
109 SUPI  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 003
110 KASTONAH  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 003
111 MUNAWAROH  Rp  1.625.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
112 JASMIRAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 003
113 SRI WIDAYANI  Rp  2.025.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 003
114 MUZAINAH  Rp  1.875.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 003
115 SITI ZULAIKAH  Rp  2.100.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
116 AAH HOJANAH  Rp  1.125.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 002 RT 003
117 KURSINAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
118 JUKIRAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
119 SITI AMANAH  Rp  2.150.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
120 SARMONAH  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
121 PURSIYAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
122 PATEMAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 003
123 NURYANTO  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 003
124 KASDURI  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
125 AKIK HANDOKO  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
126 MUNAPIAH  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
127 SUHARNI  Rp  1.650.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 003
128 MIFTAHUR ROHMAH  Rp  1.875.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 002 RT 003
129 ASMONAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 004
130 SUDARTO  Rp      900.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 002 RT 004
131 MUGIARSIH  Rp  1.275.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 004
132 DEWI SUKESI  Rp  1.400.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 004
133 SITI MAESAROH  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 004
134 MUNIAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 004
135 SUPARTINI  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 004
136 SUMIATI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 004
137 SETYOWATI  Rp  1.275.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 004
138 SITI LESTARI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 004
139 SANTINI  Rp  1.500.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 004
140 SUTIPAH  Rp      900.000,00 BATUR RW 002 RT 004
141 RUBAEAH  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 004
142 SURIPAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 004
143 SUPARDI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 004
144 KASTARI  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 004
145 NGATIMAN  Rp  1.500.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 004
146 YATINI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 005
147 MUBATI  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 005
148 SITI NUR KUSNIATUN  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 005
149 PATEMAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 005
150 ERMA WIJAYANTI  Rp  1.125.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 005
151 WIDAYATI  Rp  2.400.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 005
152 QORIAH  Rp  1.400.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 005
153 SUPRIATI  Rp  1.875.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 005
154 ANDI RAHMAT WIJAYA  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 005
155 SAMI  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 005
156 FAIDATUN NISA’  Rp  1.350.000,00 BATUR RW 002 RT 005
157 JUMROTUN  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 006
158 JAMAATI  Rp  1.875.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 006
159 SARIPAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 006
160 WAHYUTI  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
161 SUTI  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 006
162 UMAMUL ADIB  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 006
163 MURYATI  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
164 SITI NURUL QOMARIAH  Rp  1.275.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 002 RT 006
165 WAYAN IIP APRILYANI  Rp  1.125.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
166 MASAMAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
167 MUJI LESTARI  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
168 SITI KASANAH  Rp      800.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
169 PASMI  Rp  2.100.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
170 PUSPOWATI  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
171 RUMINAH  Rp  1.275.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
172 PARSIMAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
173 SRI ENI WINARNI DWI IKWATI  Rp      900.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 002 RT 006
174 MURTINAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
175 PATMI  Rp  1.500.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
176 MASRIAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
177 SUWANTI  Rp  2.100.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 006
178 SISWANTO  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
179 DEWI WULANSARI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 006
180 ISMIYATUN  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 006
181 FITRIYANINGSIH  Rp  1.875.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 007
182 SITI MUNAFIAH  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 007
183 SUDARTI  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 007
184 TASULIM  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 007
185 SITI SUNDARI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 007
186 PONIYEM  Rp  1.875.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 007
187 PURSIYAH  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 007
188 SUHARTINI  Rp  1.625.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 007
189 PAMI  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 007
190 SURATI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 007
191 SITI SUWARSIH  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 007
192 DWI LESTARININGSIH  Rp  1.400.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 007
193 HARTINI  Rp  1.875.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 007
194 MUZAYAROH  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 007
195 SITI SUTILAH  Rp  1.875.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 002 RT 007
196 SITI ISMIYATUL KHOIRIYAH  Rp  2.100.000,00 DSNBATUR RW 002 RT 007
197 JUMADI  Rp  1.500.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 007
198 NURHADI  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 002 RT 007
199 SAPAATUN  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 007
200 ALPINI  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR AGUNG RW 002 RT 008
201 WAGIMAH  Rp  1.500.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 008
202 ZAINI  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 008
203 NUR QOMARIYAH  Rp  1.400.000,00 DUSUN BATUR AGUNG RW 002 RT 008
204 KASLENAH  Rp      900.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 002 RT 008
205 MURNI  Rp      900.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 008
206 SUMINAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN FINTRENE RW 002 RT 008
207 SITI KHASANAH  Rp  1.125.000,00 BATUR AGUNG RW 002 RT 008
208 QOIMATUL CHASANAH  Rp      750.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 008
209 SITI AMINAH  Rp  1.125.000,00 BATURAGUNG RW 002 RT 008
210 MUSRIPAH  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 001
211 SUNARTI  Rp  1.775.000,00 TUTUP RW 003 RT 001
212 LATIMAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 001
213 AGUS WIRATNO  Rp      900.000,00 TUTUP BATURAGUNG RW 003 RT 001
214 MARPIK  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 001
215 TUPARSI  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 001
216 SITI ROFIKAH  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 001
217 SITI WARTIPAH  Rp  1.400.000,00 TUTUP RW 003 RT 001
218 ASTUTIK  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 001
219 RUMAYAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 001
220 SITI WARSIDAH  Rp  1.275.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 001
221 SUMARMI  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 001
222 NARSIH  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 001
223 SULIKAH  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 001
224 SISWATI  Rp  1.625.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 002
225 SRINAH  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 002
226 HARYATI  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 002
227 MIFTAKHUR ROHMAH  Rp  1.275.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 002
228 YUYUN WIJAYANTI  Rp  1.875.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 002
229 RUMYATUN  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 002
230 RUKINAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 002
231 MURSIDAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 002
232 MASAMAH  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 002
233 MARSUM DWI HASTUTI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 002
234 MARYUNI  Rp  1.500.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 002
235 SUTI  Rp  1.500.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 002
236 SULIDAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 002
237 NGATINAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 002
238 SITI RUKAYAH  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 002
239 RUBIAH  Rp  1.650.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 002
240 SITI MARTINI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 002
241 YULIANA  Rp  1.500.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 003
242 RUMIYATI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 003
243 MUBANDIAH  Rp  1.500.000,00 TUTUP RW 003 RT 003
244 SITI ASTRI  Rp  1.500.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 003
245 TANTININGSIH  Rp      675.000,00 TUTUP BATURAGUNG RW 003 RT 003
246 MUNIROH  Rp      900.000,00 DUSUN BATUR RW 003 RT 003
247 KAROMAH  Rp      900.000,00 TUTUP RW 003 RT 003
248 SUROTI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 003
249 WURYATI  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 003
250 SUYUDI  Rp  2.500.000,00 DUSUN BATUR RW 003 RT 003
251 NGATEMAN  Rp  1.500.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 003
252 SUBAKIR  Rp  1.500.000,00 TUTUP RW 003 RT 003
253 SUKARMI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 003
254 SITI MUASAROH  Rp  1.400.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 004
255 SULIMAH  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 004
256 RUKOYAH  Rp  1.275.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 004
257 KASMIJAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 004
258 DJUMIRAH  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 004
259 JATMIRAH  Rp  1.275.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 004
260 PATEMI  Rp      900.000,00 TUTUP RW 003 RT 004
261 PURSIDAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 004
262 MURSIDAH  Rp  1.125.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 004
263 NIKMAH  Rp  1.900.000,00 TUTUP RW 003 RT 004
264 SUTIPAH  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 004
265 PURWANTO  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 004
266 SUTIRAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 004
267 INDROWATI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 004
268 SUWARNI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 004
269 SARAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 005
270 RATIH PURWASIH  Rp      900.000,00 TUTUP RW 003 RT 005
271 DARTI  Rp  1.500.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 005
272 SUWARNI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 005
273 SUMRONAH  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 005
274 KASNIPAH  Rp  1.500.000,00 TUTUP BATURAGUNG RW 003 RT 005
275 SURIPAH  Rp      900.000,00 TUTUP RW 003 RT 005
276 JUMROTI  Rp      900.000,00 TUTUP RW 003 RT 005
277 JUMINAH  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 005
278 SOLI MUJI ASTUTI  Rp  1.625.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 005
279 ASRIPAH  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 005
280 SUMINI  Rp      900.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 005
281 SITI ZARONAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 005
282 SITI MUAZIZAH  Rp  2.025.000,00 DUSUN TUTUP RW 003 RT 005
283 ENDANG RAHAYU  Rp      900.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 006
284 MASMINAH  Rp  1.400.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 006
285 SUMINI  Rp      900.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 006
286 MUNTAMAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 006
287 SUMERSI  Rp      800.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 006
288 SITI MUNIAH  Rp      900.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 006
289 SUPINI  Rp      900.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 006
290 NGATIYEM  Rp      900.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 006
291 KARBI  Rp  1.500.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 006
292 WAGIMIN  Rp  1.500.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 007
293 TURYATI  Rp  1.725.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 007
294 KUNIRAH  Rp      900.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 007
295 NURYATI  Rp  2.150.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 007
296 WARTIMAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 007
297 SURATINI  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 003 RT 007
298 PURWATI  Rp  1.500.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 007
299 MARMI  Rp      900.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 007
300 DARWATI  Rp      525.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 007
301 KASEMI  Rp      900.000,00 DUSUN LANJARAN RW 003 RT 007
302 SUNDARTI  Rp  1.275.000,00 BATURAGUNG RW 004 RT 001
303 JUMINAH  Rp  1.125.000,00 MINTRENG BATURAGUNG RW 004 RT 001
304 SUMARCIK  Rp  1.775.000,00 MINTRENG RW 004 RT 001
305 MATYUDI  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 001
306 ASMANAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 001
307 LASIYEM  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 001
308 SRI HARTINI  Rp      900.000,00 MINTRENG RW 004 RT 001
309 MUJIATUN  Rp  1.275.000,00 DS MINTRENG RW 004 RT 001
310 SUTI  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 004 RT 001
311 SUTINAH  Rp  1.875.000,00 MINTRENG RW 004 RT 001
312 SUMINAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 001
313 TARMI  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 001
314 SITI ROHMI  Rp      900.000,00 MINTRENG RW 004 RT 001
315 SAPUAH  Rp  2.100.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
316 ATPIYATUN  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
317 TUJIMAH  Rp  2.000.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
318 JURIYAH  Rp  1.125.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
319 SULASIH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
320 MARYATI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
321 MOH NGARSO  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
322 MARYATI  Rp      675.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
323 MUTIAH  Rp      900.000,00 MINTRENG BATURAGUNG RW 004 RT 002
324 ROFIKHATUL MUNIROH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
325 MARSI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
326 KISWATI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
327 KAMSIPAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
328 SULIMAH  Rp      900.000,00 MINTRENG RW 004 RT 002
329 SRI NINGSIH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
330 DUWI ASTUTIK  Rp  2.125.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
331 DARMI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
332 ANI KUSRINI  Rp  1.500.000,00 MINTRENG RW 004 RT 002
333 SITI AMROH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 002
334 DARNITI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 003
335 WARSI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 003
336 MAONI  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 003
337 YATEMI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 003
338 SITI BAROKAH  Rp  1.500.000,00 MINTRENG RW 004 RT 003
339 SULI  Rp      900.000,00 MINTRENG RW 004 RT 003
340 MUKAROMAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 003
341 SULAEDAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 003
342 PUJI SANTOSO  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 003
343 MARKANI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 003
344 EKO SUSILO  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 003
345 KARSITI  Rp  1.400.000,00 DS MINTRENG RW 004 RT 003
346 SITI ROKHAYATI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 004
347 UMI ZULAIDAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 004
348 MUHAMAD ALI MAHFUDHON  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 004
349 MASRIPAH  Rp  1.275.000,00 BATURAGUNG RW 004 RT 004
350 KOIDAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 004
351 SITI WATINI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 004
352 TASRIPAH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 004 RT 004
353 NARIYAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 004
354 MUNIRAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 004
355 SITI MUNADHIROH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 004
356 INDARYANI  Rp  1.625.000,00 DS MINTRENG RW 004 RT 004
357 RUKIDAH  Rp  1.275.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 004
358 PARSINI  Rp  1.500.000,00 MINTRENG RW 004 RT 004
359 LASMI  Rp  1.275.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 004 RT 004
360 MUDRIKAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
361 DARSIH  Rp      900.000,00 DS MINTRENG RW 004 RT 005
362 TASULIM  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
363 RUKIMAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
364 SITI MAHMUDAH  Rp  2.025.000,00 MINTRENG BATURAGUNG RW 004 RT 005
365 SUKARJO  Rp  2.100.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
366 WAGIMAN  Rp  1.500.000,00 DUSUNMINTRENG RW 004 RT 005
367 DAIMAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
368 ROHMAWATI  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 004 RT 005
369 RASIMAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
370 SITI KASTONAH  Rp  1.500.000,00 MINTRENG RW 004 RT 005
371 SURATI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
372 DARTI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
373 MUNTAMAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
374 KARSINI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
375 SITI SOFIATUN  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
376 MUAYANAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
377 UMI KULSUM  Rp  1.775.000,00 BATURAGUNG RW 004 RT 005
378 UMI ZUMROTUN  Rp  1.875.000,00 MINTRENG RW 004 RT 005
379 NARTO  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
380 SURINI  Rp  1.125.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
381 MUJIYATI  Rp  1.400.000,00 DUSUN MINTRENG RW 004 RT 005
382 ANIK KOMSAH  Rp  1.125.000,00 MINTRENG RW 004 RT 005
383 ROHMAH  Rp      900.000,00 MINTRENG RW 005 RT 001
384 RUMINAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 001
385 SUNDARI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 001
386 MUALIFATUN  Rp      900.000,00 MINTRENG BATURAGUNG RW 005 RT 001
387 SUPRIYATI  Rp  1.125.000,00 BATURAGUNG RW 005 RT 001
388 MUDRIKAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 001
389 KASMINAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 001
390 SUMILAH  Rp  1.350.000,00 MINTRENG RW 005 RT 001
391 RUMIAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 001
392 MARMI  Rp  2.100.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
393 WASIYEM  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
394 ZULAEKHAH  Rp  1.400.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 005 RT 002
395 TUMIRAH  Rp  2.100.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
396 NUR AINI HIDAYATI  Rp  1.350.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
397 SITI SULAIDAH  Rp  1.775.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
398 SULIMAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
399 FATONAH  Rp  1.275.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
400 SITI SULIDAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
401 WAGINAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
402 KHOTIMAH  Rp  2.100.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
403 SRIYATI  Rp  1.275.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
404 KASMUNI  Rp      900.000,00 MINTRENG RW 005 RT 002
405 ROMDONAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
406 PARJIMIN  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 002
407 MUNAWAR  Rp  1.275.000,00 MINTRENG RW 005 RT 002
408 MULYATUN  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 003
409 SITI MARYAMAH  Rp  1.350.000,00 MINTRENG RW 005 RT 003
410 MASRIAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 003
411 MARKISAH  Rp  1.875.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 003
412 QOMARIYAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 003
413 SYAROPAH  Rp  1.275.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 003
414 MUSRIPAH  Rp  2.000.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 003
415 PAINAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 003
416 NURYATUN  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 003
417 JASMIAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 003
418 SARAH  Rp  1.500.000,00 MINTRENG RW 005 RT 003
419 ASIYAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 003
420 KARSIH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
421 ASMAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
422 TRI NUR HIDAYATI  Rp      900.000,00 MINTRENG RW 005 RT 004
423 SUDJIAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
424 SITI SUYATMI  Rp  1.125.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
425 UMI KHOIROH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
426 PURWATI  Rp      900.000,00 MINTRENG RW 005 RT 004
427 MARPOAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
428 PARTIYEM  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
429 SITI ASMARANI  Rp  1.875.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 005 RT 004
430 SITI SUPIYAH  Rp  1.125.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
431 SITI MUNAZIROH  Rp  1.875.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
432 PATIMAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
433 MUNAWAROH  Rp  1.125.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
434 KASMINAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
435 MAIMUNAH  Rp      900.000,00 MINTRENG RW 005 RT 004
436 SUNARTI  Rp      900.000,00 MINTRENG RW 005 RT 004
437 MUNIRAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
438 SUDARTI  Rp  1.900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
439 SITI MUTMAINAH  Rp  1.650.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
440 NGAISAH  Rp  1.400.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
441 SRI WAHYUNI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
442 MUSAFAAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
443 SUPIYATUN  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
444 KAMIDAH  Rp  1.500.000,00 BATURAGUNG RW 005 RT 004
445 NGATIPAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
446 SUMARTI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
447 SITI MUTHOHAROH  Rp      900.000,00 BATURAGUNG RW 005 RT 004
448 SITI SUPRIYATI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
449 SITI ROMLAH  Rp  1.125.000,00 DS MINTRENG RW 005 RT 004
450 SUYATUN  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
451 WARSINAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
452 SULIMAH  Rp  2.100.000,00 BATURAGUNG RW 005 RT 004
453 ISTIQOMAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
454 SALIMAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 004
455 SUNARTI  Rp  1.125.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
456 MUSTHOIB  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
457 SUPARTI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
458 SRI WINARNI  Rp  1.500.000,00 MINTRENG RW 005 RT 005
459 SITI SUMIYATI  Rp      900.000,00 DUSUN BATURAGUNG RW 005 RT 005
460 JURIYAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
461 MUQONIAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
462 NGADIYEM  Rp  2.025.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
463 JASEMI  Rp  2.100.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
464 MASKANAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
465 SITI MUNAWIROH  Rp  1.275.000,00 BATURAGUNG RW 005 RT 005
466 JASIPAH  Rp  1.500.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
467 PAYATI  Rp  1.125.000,00 BATURAGUNG RW 005 RT 005
468 ISTIQOMAH  Rp  1.275.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
469 NGADIYEM  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
470 SUPIYAH  Rp  1.275.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
471 MARJANAH  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005
472 SITI ULIYAH  Rp  1.625.000,00 MINTRENG RW 005 RT 005
473 WARSINI  Rp      900.000,00 DUSUN MINTRENG RW 005 RT 005

Update : 28 November 2022